Vedtekter

Lover for Norsk Bergmekanikkgruppe

Revidert og vedtatt på årsmøtet 9. mars 2017.

1. Foreningens navn

Foreningens navn er Norsk Bergmekanikkgruppe (Norwegian Group for Rock Mechanics).

2. Formål

Foreningens formål er å samle alle norske bergmekaniske og ingeniørgeologiske interesser i felles arbeid for å lette utvekslingen av kunnskaper og erfaringer om bergmekaniske og ingeniørgeologiske spørsmål, og representere landet internasjonalt.

3. Organisasjon

Foreningen er tilsluttet Tekna (Teknisk-naturvitenskapelig forening). Foreningen ledes av et styre som forvalter foreningens midler. Den høyeste myndighet er årsmøtet.

Foreningen er tilsluttet the International Society for Rock Mechanics and Rock Engineering (ISRM).

4. Medlemmer

Som medlemmer kan opptas personer som gjennom sin virksomhet har tilknytning til eller interesse for bergmekanikk eller ingeniørgeologi.

5. Opphør av medlemsskap

Utmeldelse må skje skriftlig til styret og gjøres gjeldende fra årskiftet etter at utmeldelsen er kommet styret i hende. Medlemmer som står til rest med årskontigent og som unnlater å betale tross skriftlig advarsel skal strykes som medlemmer. Vedkommende kan bare gjennopptas som medlem etter at skyldig kontigent er betalt.

6. Styret

Styret består av leder og 3 styremedlemmer, hvorav den ene er sekretær. Dessuten velges 2 varamedlemmer. Leder og varamedlemmer velges for 1 år. Styremedlemmer velges for 2 år. Minst en av disse er på valg hvert år. Minst en i styret må være medlem i Tekna.

7. Årsmøte

Årsmøte holdes hvert år innen 1. april. Årsmøtet innkalles med 14 dagers varsel. Det kan bare treffes vedtak i saker som er nevnt i innkallelsen.

Saker som medlemmene ønsker behandlet på årsmøtet må være sendt styret innen 1. januar.

På årsmøtet behandles:
1. Årsregnskap
2. Revidert regnskap
3. Budsjett
4. Valg av styre, valgkomite
5. Fastsettelse av årskontigent
6. Andre saker nevnt i innkallelsen

8. Medlemsmøter

Medlemsmøter innkalles med 14 dagers varsel. Saker vedrørende foreningens drift avgjøres ved simpelt flertall.

9. Arbeidsutvalg

Styret kan oppnevne egne arbeidsutvalg for å ta seg av spesielle saker. Styret foretar selv oppløsning av de oppnevnte arbeidsutvalg når arbeidet ansees avsluttet.

10. Lovendringer

Vedtak om lovendringer kan bare gjøres på årsmøtet. For å være gyldig trenger vedtaket 2/3 flertall.

11. Oppløsning

Oppløsning av foreningen behandles som lovendring, men vedtaket må treffes på to årsmøter etter hverandre. I tilfelle oppløsning tilfaller foreningens midler Tekna.