Stipend

Retningslinjer for søknad om stipend fra Norsk Bergmekanikkgruppe (NBG)

NBG ønsker å gi støtte til faglig virksomhet. Vi inviterer derfor medlemmer til å sende inn søknad til styret i NBG. Rammene som settes av til stipend blir bestemt på NBG sitt årsmøte hvert år.

Vedtekter for utdeling av stipend

Søknad:
Søkeren må være medlem i Norsk Bergmekanikkgruppe. Skriftlig søknad sendes til styret i NBG på e-post [email protected] innen annonserte tidsfrister. Søknaden må inneholde informasjon om hva søkeren ønsker å benytte pengene til, samt budsjett eller kostnadsoverslag.

Søknadsfrist:
Innkomne søknader om stipend vurderes 2 ganger årlig. Søknadsfrist er ca 1. februar og ca 1. september.

Tildeling:
Det er styret i NBG som tildeler stipendene. Stipendet må brukes senest året etter tildeling. Stipend utbetales normalt etterskuddsvis. Faktiske utgifter må dokumenteres med reiseregning og originale kvitteringer. Dersom deler av, eller hele beløpet, ikke er benyttet innen gjeldende tidsfrist betales denne delen av stipendet ikke ut.

Stipendene deles inn i tre hovedtyper:

  • Utviklingsstipend: Har som formål å bidra til utvikling av det bergmekaniske miljøet i Norge. Dette kan for eksempel være studietur hvor formålet er å oppdatere kunnskap vedrørende bergmekanikk, utenlandsopphold av faglig karakter der målet er å tilegne seg kunnskap, eller andre tiltak som øker det bergmekaniske kompetansenivået i Norge. De som mottar utviklingsstipend må levere rapport eller reisebeskrivelse til NBG. På oppfordring fra NBG må de også kunne holde et innlegg på enten bergmekanikkdagen eller et av gruppens medlemsmøter.
  • Studentstipend: Er tiltenkt studenter med fordypning innen teknisk geologi/bergmekanikk ved NTNU eller andre universiteter. Stipendet har som formål å bidra til gjennomføring av mastergrader, feltarbeid, reiser og ekskursjoner. De som mottar studentstipend må levere enten masteroppgave, rapport eller reisebeskrivelse til NBG.
  • Publiseringsstipend: Har som formål å oppfordre det norske bergmiljøet til å være aktive med hensyn på publisering. Kravet til artikler/papers som skal komme i betraktning er at de er publisert i tidsskrifter eller på konferanser arrangert av ISRM eller IAEG, og at et eksemplar er innsendt til styret i NBG innen seks måneder etter publiseringsdato. Det vil bli gjort en individuell vurdering av hver artikkel vedrørende tilsagn og beløp, men dette er begrenset oppad til kr 5 000,-.